اخبار برگزیده

پرتوزایی چیست ؟

در واکنشهای شیمیائی معمولی فقط الکترونهای خارج هسته دخالت می کنند ، در چنین واکنشهایی ، هسته اتم تنها از لحاظ تأثیری که بر الکترونها دارد حائز اهمیت است ، لیکن اتمهای ماده متحمل تبدیل و تبدیلهایی نیز می شود که در آنها بطور مستقیم هسته اتم دخالت دارد ، بررسی تبدیلات هسته ای فهم ما را درباره ماهیت ماده و خط مشی بسیاری از پدیده های شیمیائی و زیست شناختی گسترش داده است . از این پژوهشها ،کارای فراوانی حاصل شده است که نتایج آن امروزه در نیروگاههای هسته ای و پزشکی هسته ای و دارویی و کشاورزی جایگاه خاصی پیدا کرده اند .

کشف مواد پرتوزا

شروع علوم هسته ای با کشف اشعه ایتوسط ویلهم روتنگن در سال 1895 میلادی رقم خورده است . او متوجه شد این اشعه نامرئی بر صفحه عکاسی اثر می کند و موجب تابش نمکهای فلوئورسان می شود ، در ادامه هانری بکرل در سال 1896 میلادی به تحقیق این فرضیه پرداخت که نمکهایی از این گونه مستقل از هر نوع محرک خارجی ، تابش نامرئی از خود گسیل می کنند . او دریافت که سولفات مضاعف پتاسیم و اورانیوم که بطور تصادفی به دست آورده بود تابشی گسیل می کند که بر صفحه عکاسی که در محیط تاریکی قرار گرفته است اثر می گذارد در ادامه او به این موضوع پی برد که اورانیوم منشاء اشعه پرتوزا بوده است که طول موجش 1 از طول موج اشعه ایکمتر است . بدنبال کشف بکرل ، به کوشش ماری و پیر کوری مشخص شد عناصر دیگری همچون پلونیوم و رادیوم نیز خصلت پرتوزایی دارند و منشاء اشعه رادیو اکتیو را به تبدیلاتی که در هسته اتم صورت می گیرد نسبت د .در سال 1899 میلادی ارنست رادرفورد ، فیزیکدان انگلیسی در سن 28 سالگی به مطالعه خواص تابشهای پرتوزا پرداخت و دریافت سه نوع اشعه که به آنها نامهای آلفا ، بتا و گاما اطلاق کرده بود وجود دارد . در اینجا لازم به ذکر است ، آزمایشی که در کتب درسی در مورد ماهیت تابشهای پرتوزا در میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی نشان داده است که پرتو آلفا به سمت بار الکتریکی مثبت و پرتو بتا به سمت بار منفی و پرتو گاما بدون انحراف می گذرد ، در مطالعات اولیه مربوط به پدیده رادیو اکتیوی چنین آزمایشی که خواص هر سه پرتو بطور همزمان بدین صورت کشف شده باشد ، مورد تردید است ،چرا که انحراف قابل توجه ذرات آنها ، مستلزم به کارگیری آهن ربایی برقی بسیار قوی است که بعد از مدتها از کشف پدیده پرتوزایی ساخته شد و تفاوت میان اشعه آلفا و بتا با روشهای غیر مستقیم و بسیار جالب بدست آمده است ، که در کتب تاریخی مهم فیزیک به آن اشاره شده است . بهر حال رادر فورد چه خود توانسته باشد به این کشف دست یافته یاشد و چه با کمک دیگران امروزه این سه اشعه را بصورت زیر می شناسند .

  • اشعه آلفا &alpha ، هسته هلیم دو بار مثبت He2 است و حاوی دو پروتون و دو نوترن ، که با سرعتی معادل Km s 16000 از اتم اورانیوم خارج می شود و به دلیل نسبت c کم ، انحراف آن درمیدان الکتریکی ناچیز است .
  • اشعه بتا &beta جریانی از الکترون که با سرعتی نزدیک به Km/ s 128000 سیر می کند .
  • اشعه گاما γ : صورتی از نور با انرژی زیاد طول موج cm 9 10×3 ، بدون بار الکتریکی و شبیه اشعه ایکسی است یعنی از جنس امواج الکترو مغناطیسی .

بعدها بر اساس آزمایشهای تکمیلی که رادرفورد بر روی اشعه آلفا انجام داده توانست در سال 1911 میلادی با تاباندن آن به ورقه نازک از فلز طلا مدل اتمی هسته دار خود را ارائه دهد .

در همین سالها ، فیزیکدانان ، قانون جابجایی رادیواکتیو را کشف د که منجر به پیدایش پدیده ایزوتوپ رادیواکتیوی گردید . بر طبق این قانون ، نشر هر ذره آلفا از اتم یک عنصر دو واحد از بار مثبت و 4 واحد اتمی amu از جرم هسته می کاهد و عنصر را به عنصری سبکتر که جرم اتمی آن 4 واحد کوچکتر است یعنی دو خانه به سمت چپ در یک دوره جدول تناوبی تبدیل می کند. بطور نمونه در گسیل آلفا عنصر پلونیم داریم :

21084 po = 206 8 2 pb42 He 2

در صورتی که نشر یک ذره بتا توسط اتم یک عنصر سبب افزوده شدن یک واحد بار مثبت هسته ای می شود و عنصر به عنصر سنگین تر تبدیل می شود که جرم اتمی آن یک واحد افزایش می یابد . در جدول تناوبی یک خانه پس از آن عنصر قرار می گیرد ، بطور مثال نشر ذره بتا از عنصر Br : . اشعه 82 35 Br = 82 36 kr

و نشر پرتو گاما تغییری در موقعیت عنصر در جدول تناوبی و یا جرم اتمی آن به وجود نمی آورد و تنها سبب پایداری هسته اتم می شود . از آنجاییکه این پدیده ها نشأت گرفته از فعل و انفعالات موجود در هسته اتم است بطور جامع و خلاصه به آن اشاره می شود .

هسته اتم

هسته اتم قسمت داخلی و مرکزی اتم را در بر می گیرد . ابعاد هسته اتم cm 12 10تا 13 10 که نسبت به ابعاد اتم cm 8 10 بسیار کوچک است چگالی فوق العاده بزرگ cm3 /gr 14 10×44/2 دارد .یعنی هر cm3 1ماده هسته بیش از 250 میلیون جرم دارد که از پروتون ها و نوترون ها تشکیل یافته است که به پروتون و نوترون هستک می گویند . هستک ها سخت به هم چسبیده اند و تقریبا تمام جرم اتم را به خود اختصاص داده اند ، بین جرم هسته و مجموع جرمهای هستکها همواره اختلاف وجود دارد که از آن بعنوان نیروی هسته ای می شناسند به همین دلیل انرژی اتصال در هسته به صدها میلیون الکترون ولت می رسد که قادر می سازد هستکها در کنار هم قرار گیرند شکل 1 امروزه دانشمندان اطلاعات بسیار جامع و مفیدی از هستکها بدست آورده اند که در کتب مرجع می توان به آنها دست یافت .

تشعشعات هسته ای

حال به این پرسش می رسیم که پس چگونه است بعضی از عناصر خصلت پرتوزایی دارند اما تعداد بیشماری از آنها این خصلت را ندارند ؟ برای پاسخ به این سوال لازم است پدیده پرتوزایی را توضیح دهیم . رادیواکتیو پرتوزایی عبارت است از خاصیت تجزیه خود بخود بعضی از اتمها که در آن هسته یک عنصر اشعه آلفا، بتا و گاما صادر می کند . این خاصیت صدور اشعه بدون محرک خارجی است که در آن اتمها یا ایزوتوبهای یک عنصر به اتمهای عنصر یا ایزوتوپ دیگر تبدیل می شوند که این ایزوتوپها یا اتمها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند . عناصررادیواکتیو طبیعی ایزوتوپهای رادیواکتیوی هستند که درهمان زمان تشکیل عناصر دیگر در هنگام پیدایش کره زمین به وجود آمده اند اما عناصر رادیواکتیو مصنوعی ایزوتوپهایی هستند که در اثر واکنشهای هسته ای که در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوسیله شتاب دهنده های قوی انجام می گیرد کشف گردیده اند .تشعشعات هسته ای از هسته اتم های رادیواکتیو صادر می شوند ، بدین صورت که هسته در حین تجزیه آنها را منتشر می کند ، که میزان نشر آنها به درجه حرارت یا فشار بستگی ندارد . پس بطور خلاصه پدیده پرتوزایی از اتمهای عناصر با هسته ناپایدار به وجود می آید . اما دانش مندان چه هسته های پایدار و چه هسته های ناپایدار می دانند؟ دانشمندان برای این منظور بطور ساده نسبت تعداد نوترون / پروتون را مد نظر قرار داده اند ، بطوریکه برای هسته های پایدار عناصر سبک این نسبت تعداد برابر عدد یک است و برای عناصر سنگین تر این نسبت 5/1 است ، در این صورت بزرگترین هسته پایدار Bi209 83 است و هسته های بزرگتر از این همگی رادیواکتیو هستند بطور مثال At98/209 85 .

باید بدانیم همه مواد رادیواکتیو ممکن نیست همزمان هر سه اشعه آلفا و بتا و گاما نشر کنند بطور نمونه اگر چه هسته های طبیعی و مصنوعی هر دو دچار نشر آلفا می شوند اما این عمل فقط برای هسته هایی که جرم اتمی آنها بیشتر از 209 و عدد اتمی آنها بیشتر از 82 است معمول است .و نشر بتا برای هسته هایی مشاهده می شود که نسبت نوترون / پروتون آنها از نسبتی که برای پایداری لازم است بسیار زیاد تر باشد ، بنابراین منبع اشعه بتا ، ایزوتوپهای رادیواکتیو مصنوعی است و تعداد کمی از عناصر رادیواکتیو طبیعی منبع این اشعه هستند و اشعه گاما اغلب همراه با اشعه آلفا و بتا گسیل می شود .از هسته اتم ناپایدار علاوه بر اشعه آلفا و بتا و گاما ، گسیل پوزیترون ، گیراندازی الکترون و گسیل نوترون رخ می دهد که این پدیده ها را همه عناصر رادیواکتیو از خود نشان نمی دهند .

بطور نمونه گسیل یوزیترون 12253 I = 12252 Te 1e و گیراندازی الکترون 1 e 10647 Ag = 10646pd.

ایزوتوپهای رادیواکتیو

همانطور که گفته شد ایزوتوپهای رادیواکتیو عامل اصلی منشاء تابشهای پرتوزا هستند می دانیم که ایزوتوپ شکل مختلف اتمهای یک عنصر است که از نظر خواص شیمیائی مشابه هم می باشند . ولی جرم اتمی آنها متفاوت است تعداد پروتون برابر اما تعداد نوترون متفاوت . عناصر شیمیائی علاوه بر ایزوتوپهای پایدار طبیعی که در آنها هسته به شکل معینی بدون تجزیه قرار دارد ، ایزوتوپهای ناپایدار رادیواکتیوی دارند که خودبخود تجزیه می شوند . تاکنون حدود 250 ایزوتوپ پایدار و 50 ایزوتوپ رادیواکتیو و 1000 نوع ایزوتوپ مصنوعی رادیواکتیو شناخته شده است .شکل 2 ایزوتوپهای رادیواکتیو عناصر شیمیائی ناپایدارند و برای اینکه پایدار بمانند هسته تمام این اتمها باید به یک نسبت تعداد نوترون / پروتون داشته باشند . اگر این نسبت تغییر کند هسته ناپایدار شده و با تبدیل به عنصر دیگر انرژی زیادی خود را آزاد می کند تا به حالت پایداری برسد . این تحول را تجزیه رادیواکتیو می گویند . تجزیه رادیواکتیو ایزوتوپها چه از نوع ناپایدارواز چه نوع پایدار هر دو بستگی به ساختمان هسته ای و انرژی اتصالی بین هستکها در هسته دارد چون انرژی تشعشعی خیلی متفاوت است ، نیمه عمر ایزوتوپهای رادیو اکتیو یک عنصرمی تواند از یک میلیونیم ثانیه تا چند هزار میلیون سال منتغیر باشد و در اثر این تجزیه اشعه آلفا،بتا،گاما ساطع می شود که به تجزیه آلفا ، تجزیه بتا، تجزیه گاما و گرفتن الکترون و شکافت خودبخود هسته اتم نامگذاری شده اند . بعضی از این پدیده ها فقط منتشر کننده ذره آلفا ، بعضی ذره بتا و بعضی هم نشر کننده ذرات آلفاو گاما با هم یا ذرات بتاو گاما می باشند . امروزه از ایزوتوپهای رادیواکتیو در سه حیطه استفاده می شود .

  1.  تغییر در خواص ماده بر اثر تشعشع رادیواکتیو. مانند حذف الکتریسیته ساکن، از بین بردن باکتریها میکروبهای گیاهی ، استرلیزه مواد غذایی و دارویی ، فعال واکنشهای شیمیایی ،بسپارش مواد پلاستیکی ، فیزیوتراپی .
  2.  کاهش انرژی و شدت تشعشع هنگام عبور از یک ماده مانند رادیوگرافی صنعتی و شیمیایی اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری مواد ، کنترل انتخاب واکنشها ، صنایع بسته بندی مواد .
  3.  تشخیص مواد با کمک اتمهای رادیواکتیو برای تعقیب مسیر آنها با حرکت و محل آنها بطور مثال در سیالات ، مخلوط و جدا مشتقات نفتی ، تعقیب مسیر رودخانه در جامدات ، پراکندگی فلزها و رسوبات در لجن بستر رودخانه ، کشف محل شکاف در مجاری آب و کانالها ، کنترل فرسودگی و پارگی مواد و بطور کلی هر نوع تحول شیمی فیزیکی و بیوشیمی مانند کاتالیزگرها .

پرتوزایی چیست ؟

پرتوزایی چیست ؟

پرتوزایی چیست ؟

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها